نام واحد: آموزش همگانی(آموزش به بیمار)

مسئول واحد: جنت سلیمانی کامران

شماره تماس:275

ایمیل: solmazkamran@yahoo.com

آموزش همگانی سلامت چیست؟

فرآیندى است مشتمل بر سنجش و ارزیابى اولیه نیازها و وضعیت موجود جامعه به لحاظ سطح و میزان فرهنگ ایمنى و آمادگى در برابر سوانح و حوادث، طراحى برنامه هاى آموزشى و تلاش مداوم براى بناکردن و نیز حفظ و پایدار ساختن تفاهم و درک متقابل بین سازمان ها و مردم از طریق انتقال دانش، اصلاح نگرش و ایجاد مهارت‌هاى لازم در زمینه اصول و روش‌هاى ایمنى در زمینه خودامدادى و دگرامدادى.

اهداف:

هدف از آموزش همگانی، توانمندسازی مردم برای خودمراقبتی با هدف کاهش بار بیماری‌ها به عنوان سطح پایه خدمات درمانی و نیز آموزش اثربخش بیماران با هدف ارتقای کیفیت خدمات درمانی، افزایش رضایت بیماران و کاهش عواقب و هزینه‌های بیماری می‌باشد.

شرح وظایف:

1. توانمندسازی عموم مردم جهت ارتقا و کنترل وضعیت سلامت خود

2. آموزش اثربخش بیماران و خانواده آن‌ها برای کنترل موثر بیماری، کاهش بار مالی و جانی ناشی بیماری‌ها و افزایش رضایتمندی و ارتقا کیفیت درمان

3. ارزیابی میزان اثربخشی برنامه‌ها و آیتم‌های آموزشی ارائه شده در مرکز

4. ترویج فرهنگ خودمراقبتی در درمان بیماری‌ها


آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400