نام واحد: آموزش پرستاری

مسئول واحد: شهربانو اخلاق نجات سوپروایزر آموزشی-کارشناس ارشد پرستاری

شماره تماس: 275

ایمیل: shirinakhlaghnejat@gmail.com

 

اهداف:

1. افزایش توانمندی علمی ومهارت های عملی کادر پرستاری

2. افزایش رضایت کارکنان و مراجعین

3. بهبود کیفیت مراقبت از بیمار

 

شرح وظایف:

شرح وظایف بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو و بر اساس استانداردهای مراقبتی وایمنی بیمار به شرح زیر می‌باشد:

1. تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)

2. تعیین نیازهای آموزشی واولویت بندی نیازهای آموزشی

3. تدوین برنامه های آموزشی مستمر درقالب تقویم آموزشی

4. اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروهها

5. نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی

6. تهیه و بازبینی ابزار مناسب ارزیابی ( چک لیست) عملکرد پرسنل

7. همکاری و مشارکت با رابطین آموزشی بخشها و کنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

8. تهیه پمفلت و جزوات آموزشی

9. ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

10. ارزیابی اثر بخشی آموزشهای انجام شده

11. همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی

12. همکاری و هماهنگی با سوپروایزر ین و سرپرستاران و مربیان جهت ارتقاء سطح آموزش

13. هدایت و آموزش کارکنان در راستای حسابرسی کیفی خدمات پرستاری و ارزشیابی عملکرد

درکل سیاست‌های آموزشی کارکنان پرستاری بر اساس 4 مرحله نیازسنجی آموزشی/الویت مندی برنامه های آموزشی/تعیین شیوه های آموزشی/ارزیابی برگزاری دوره های آموزشی انجام می‌شود.

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400