واحد اورژانس
 
 
 

بخش اورژانس :

رئیس بخش ENT اورژانس: آقای دکتر علی فقیه) متخصص گوش و حلق و بینی(

رئیس بخش چشم اورژانس: خانم دکتر میترا اکبری)متخصص چشم(

سرپرستار بخش: محمد صفرخواه، کارشناس پرستاری

جانشین سرپرستار: آمنه امساک پور

- -شماره تلفن داخلی: 226-267-227

تعداد کل پرسنل :24 نفر ) پرستار کارشناس: 16 نفر، بهیار: 1 نفر، منشی: 3 نفر، خدمات: 3 نفر،

نگهبان مقیم 1 نفر(

تغداد پرسنل در شیفتهای کاری صبح و عصر و شب به قرار زیر است:

شیفت صبح : 7 نفر که شامل :سرپرستار+ 3 نفر پرستار+ 1 نفر منشی+ 1 نفر خدمات+ 1 نفر نگهبان

شیفت عصر: 5 نفر که شامل 3 نفر پرستار + 1 نفر منشی + 1نفر خدمات

شیفت شب: 5 نفر که شامل 3 نفر پرستار+ 1نفر منشی+ 1نفر خدمات

*شیفتهای کاری پرسنل پرستاری در بیستم هر ماه جهت ماه جدید با توجه به قانون بهره وری در Ishift وارد می شود.

رنگ لباس:

پرسنل پرستاری: مانتو سفید و شلوار و مقنعه سرمه ای برای خانمها و روپوش سفید و شلوار سرمه ای برای آقایان

بهیار: مانتو، شلوار و مقنعه سفید برای خانمها و روپوش و شلوار سفید برای آقایان

منشی: مانتو شلوار طوسی و مقنعه مشکی برای خانمها و روپوش شلوار طوسی برای آقایان

خدمات:مانتو و شلوار قهوه ای و مقنعه مشکی برای خانمها و روپوش و شلوار قهوه ای برای آقایان

نگهبان:فرم نگهبانی )پیراهن سفید و شلوار سرمه ای(

*کلیه پرسنل اورژانس دارای پرونده پرسنلی و پرونده بهداشتی می باشند. پرونده پرسنلی در بخش موجود می باشد و نگهداری محرمانه آن به عهده سرپرستار بخش است.

ساختار فیزیکی: بخش اورژانس در طبقه همکف و در ضلع شمال شرقی بیمارستان واقع شده است. سالن انتظار بیماران مجهزبه کولر گازی،صندلی، برد آموزش به بیمار ، طرح تحول سلامت می باشد همچنین تابلو منشور حقوق به بیمار، تابلو رسیدگی به شکایات190 در سالن انتظار قرار دارد.

اورژانس بیمارستان شامل قسمتهایی از قبیل واحد تریاژ، اتاق CPR ، اتاق معاینه ENT ، اتاق معاینه چشم، اتاق عمل سرپایی ، اتاق تحت نظر اورژانس) 4 تخته(، اتاق تریتمنت ، بخش پکینگ، انبار استوک، اتاق استراحت پرستاران، تی شورخانه و سرویس بهداشتی بیماران و کارکنان می باشد که به صورت 24 ساعته آماده خدمت رسانی می باشد.

امکانات: بخش اورژانس مجهز به سیستم HIS جهت وارد کردن مشخصات بیماران، داروهای مصرفی و آزمایشات و گرافی ها می باشد.

*کلیه قسمتها مجهز به سیستم اکسیژن و ساکشن سانترال می باشد و در صورت اشکال در سیستم سانترال بخش مجهز به تعداد کافی کپسول اکسیژن و ساکشن پرتابل می باشد.

*)دستشویی بیماران در حیاط بیمارستان نزدیک بخش اورژانس می باشد(.

لیست تجهیزات اورژانس:

ترالی کد)مجهز شده با دارو و تجهیزات لازم طبق بخشنامه دارویی ویرایش پنجم(، دستگاه الکتروشوک، ساکشن پرتابل، ساکشن سانترال، اتوسکوپ دستی شارژی، الکتروکوتر ، اسلیت لامپ ، پالس اکسی متر، تخت عمل مکانیکی، دستگاه میکروسکوپ چشم و ENT ، دستگاه ECG ، گلوکومتر، فشارسنج ،تخت CPR ، هدلایت،ویلچر ، برانکارد، اکسیژن پرتابل و سانترال، افتالموسکوپ Direct ، Indirect ، اتوسکوپ، لارنگوسکوپ ، انواع ستها)تراکیا ، کاتدان، پانسمان ، بخیه ، شالازیون، ترمیم پلک، تخلیه آبسه، ست معاینه چشم و ENT ( ، کنسولهای اتاق CPR و اتاق تحت نظر که مجهز به ساکشن، اکسیژن و نور می باشد.

شرح عملکرد روزانه :

در ابتدای شیفت صبح پرسنل صبح کار به اتفاق سرپرستار و در شیفت عصر و شب به اتفاق مسئول شیفت در ایستگاه پرستاری کلیه مسائل شیفت گذشته را تحویل می گیرند و بعد از تقسیم وظایف پرسنل که از شیفت صبح توسط سرپرستار مشخص شده است هرپرسنلی در محل کار خود حاضر شده و وسایل و تجهیزات مربوطه را طبق چک لیست تحویل می گیرد.

معاینه بیماران دراین بخش توسط انترنها و رزیدنت ها ی )دستیاران تخصصی( چشم و گوش،حلق وبینی با مسئولیت اتند کشیک صورت می گیرد. *

واحدهای مختلف اورژانس:

* واحد تریاژ: مسئول واحد تریاژ پرستار ارشد می باشد که این وظیفه را در شیفت صبح استاف و در شیفتهای عصر و شب، مسئول شیفت به عهده دارد. پرستار تریاژ وظیفه اولویت بندی بیماران را به عهده دارد بیماران را به روش ESI سطح بندی می کند و جهت معاینه به اتاقهای معاینه چشم ، ENT ، تحت نظر و یا CPR هدایت می کند. برگه تریاژ بعد از ثبت اطلاعات بیمار در نرم افزار صادر شده و توسط پرستار تریاژ و پزشک اورژانس مهروامضا می شود. این اتاق دارای تجهیزاتی چون :سیستم کامپیوتر )جهت ثبت تریاز بیماران درسیستم HIS وارسال آن به اتاقهای معاینه چشم و گوش،حلق وبینی( ، دستگاه گلوکومتر ، دستگاه فشارسنج وگوشی ، دستگاه پالس اکسی مترو تجهیزات مورد نیاز می باشد.

واحد :CPR بعد از تعیین سطح بیمار ، بیمار سطح یک و دو که نیاز به اقدامات نجات بخش حیات دارند توسط پرستار به اتاق CPR ) یا کد( هدایت می شوند. وظیفه تحویل وسایل اتاق CPR به عهده پرستار تریاژ است که و اقدامات اولیه را شروع می نماید) CPR مقدماتی( بعد از اعلام کد

99 و حضور اعضا تیم احیا ، پیشرفته آغاز می شود. این اتاق درابتدای ورودی بخش اورژانس واقع شده است ودارای تجهیزاتی چون: تخت CPR،کنسول بالای تخت که شامل اکسیژن وساکشن سانترال میباشد ، دستگاه DC شوک و مانیتورینگ ، دستگاه ECG ، دستگاه ونتیلاتور ، اکسیژن

پرتابل ، ترالی اورژانس که شامل داروها و تجهیزات مورد نیاز عملیات CPR و دستگاه لارنگوسکوپ اطفال و بزرگسال میباشد.

*اتاق معاینه ENT : در این واحد خدماتی شامل خارج کردن جسم خارجی گوش و حلق و بینی، کنترل خونریزی بینی ) تامپون قدامی یکطرفه یا دوطرفه ( ساکشن گوش، تخلیه آبسه ، ویزیت ترومای بینی، ویزیت پارگیهای گوش و حلق و بینی و ساکشن ترشحات ارائه می گردد و شامل تجهیزاتی چون : دستگاه هد لایت ، اتوسکوپ شارژی ، انواع وسایل معاینه گوش حلق وبینی ، ساکشن سانترال و پرتابل ، اکسیژن سانترال، چراغ نگاتوسکوپ،تخت معاینه و... می باشد.

بیماران ترخیص شده از این قسمت، تحت آموزشهای لازم به صورت شفاهی و با ارائه پمفلت قرار می گیرند.

*اتاق معاینه چشم: در این واحد خدماتی شامل خارج کردن جسم خارجی چشم، درمان کراتیتهای اورژانسی مانند کراتیت جوشکاری، درمان سوختگیهای شیمیایی و قلیایی چشم، درمان کونژکتیویتهای اورژانسی، ویزیت ترومای چشم ، ویزیت بیماران با افزایش فشار داخل چشمی ارائه می گردد و دارای دستگاه هایی چون: دستگاه اسلیت لامپ، دستگاه تونومتر، دستگاه Indirect ،افتالموسکوپ ،انواع لنزهای معاینه ، چراغ نگاتوسکوپ ، اکسیژن سانترال وتخت معاینه می باشد.

بیماران ترخیص شده از این قسمت، تحت آموزشهای لازم به صورت شفاهی و با ارائه پمفلت قرار می گیرند.

* اتاق عمل سرپائی اورژانس : در این اتاق عمل انواع بخیه زخم های باز مانند ترمیم پارگیهای پلک، گونه و گوش و بینی ، جراحی شالازیون، بلفارورافی ، انجام بیوپسی) نمونه برداری ( از ضایعات ، شستشوی زخم پانسمان ، کوتر الکتریکی و تراکئوستومی اورژانس، جااندازی بینی و فک وتامپون گذاری انجام می گیرد. این اتاق دارای یک اتاق استریل برای نگهداری انواع ستهای : بخیه ، آبسه ، پانسمان ،تک پیچها ، گانهای استریل ،انواع نخها و تمامی تجهیزاتی که برای ترمیم پارگیها مورد نیاز می باشد تجهیز شده است.

*واحد تحت نظر اورژانس : مجهز به 4 تخت می باشد که هر تخت یک کنسول مجهز به ساکشن و اکسیژن سانترال و نور دارد. بیماران نیازمند به بررسی بیشتر جهت تعیین تکلیف و تعیین سرویس مربوطه به این قسمت منتقل می شوند این اتاق دارای ایستگاه پرستاری و اتاق تریتمنت می باشد و

بیمارانی که توسط رزیدنت های چشم وگوش وحلق وبینی به مدت 6یا 12 ساعت تحت درمان قرار بگیرند بستری می شوند.

اتاق پرستاری : این اتاق مجهز به یک دستگاه کامپیوتر جهت ارسال آمار به دانشگاه و انجام کارهای آموزشی می باشد و وسایل و تجهیزاتی جهترفاه پرسنل دراین اتاق تجهیز شده است.

آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400