کمیته های تشکیل شده در سال 1392

فروردین

نام کمیته

تاریخ

بهبود کیفیت

17/1/92

اردیبهشت

نام کمیته

تاریخ

بهبود کیفیت

15/2/92

دارو و درمان

23/2/92

مدارک پزشکی و فناوری اطاعات

28/2/92

حفاظت فنی و بهداشت کار

19/2/92

کنترل عفونت و بهداشت محیط

24/2/9

طب و انتقال خون

20/2/92

خرداد

نام کمیته

تاریخ

بهبود کیفیت

26/3/92

مدارک پزشکی و فناوری اطاعات

18/3/92

حفاظت فنی و بهداشت کار

19/3/92

کنترل عفونت و بهداشت محیط

27/3/92

مرگ و میر و عوارض،آسیب شناسی و نسوج

12/3/92

بحران وبلایا

25/3/92

تریاژ و اورژانس

22/3/92

تیر

نام کمیته

تاریخ

بهبود کیفیت

23/4/92

اخلاق پزشکی

8/4/92

مدارک پزشکی و فناوری اطاعات

22/4/92

حفاظت فنی و بهداشت کار

16/4/92

کنترل عفونت و بهداشت محیط

18/4/92

بحران وبلایا

29/4/92

طب و انتقال خون

20/4/92

مرداد

نام کمیته

تاریخ

بهبود کیفیت

22/5/92

مدارک پزشکی و فناوری اطاعات

6/5/92

کنترل عفونت و بهداشت محیط

15/5/92

بحران وبلایا

26/5/92


آیین نامه داخلی کمیته های بیمارستانی 

 

برنامه استراتژیک بیمارستان - آخرین ویرایش 

 

چارت 98 

 

راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی 

آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400