بینایی سنجی : 
در این درمانگاه واحد بینایی سنجی از شنبه تا پنج شنبه جهت انجام کارهای مربوط به اپتومتری و پریمتری فعال می باشد.
 کار این واحد در تعیین و تشخیص ضعف بینایی و تجویز عینک اصلاحی برای انواع عیوب انکساری (دور بینی، نزدیک بینی، آستیگماتیسم، پیرچشمی)، تجویر کنتاکت لنز (لنزهای نامرئی)، بررسی انواع عیوب انکساریبه خصوص کراتوکنوس (آستیگماتیسم نا منظم)، انجام آزمایشات پریمتری (میدان بینایی)، اصلاح انحرافات چشمی کودکان می باشد.
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400