داروخانه

 
مسئول فنی: دکتر شهرام امیدوار ( پزشک داروساز) 
 
تعداد پرسنل: 2 نفر  
 
شماره تلفن داخلی: 244 
 
شماره تلفن خط مستقیم: 33240654-013 
 
داروخانه در طبقه اول کنار دفتر پرستاری واقع شده است. این واحد از روز شنبه تا پنج شنبه صبح ها فعال می باشد.
 
 کلیه اقدامات مربوط به دارو و تجهیزات در شرح وظایف این واحد قرار می گیرد.
 
این واحد مجهز به سیستم کامپیوتری HIS و بروز بودن سیستم جهت ارائه خدمات سریعتر و مناسب تر.  
 
انجام کلیه خدمات دارویی و تجهیزاتی جهت بستری و ترخیص بیماران به عهده این مرکز می باشد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400