مدیر پرستاری : مریم حسین زاده

کارشناس ارشد پرستاری

مسیر دستیابی: طبقه اول

تلفن:33238308 داخلی 224

پست الکترونیک: Hosseinzadeh215@gmail.com

اهداف: نظارت بر کلیه امور بالینی ومراقبتی با استفاده از دستورالعمل های استاندارد وبهره گیری از منابع استاندارد حرفه ای

شرح وظایف:

1.عملیاتی کردن مصوبات ودستورالعمل های دفتر پرستاری معاونت محترم درمان درراستای سیاستهای دانشگاه

2.اجرای قوانین وسیاستهای مجتمع وپیگیری دستورالعمل های معاونت محترم درمان

3.ارائه گزارشات مربوط به گروه پرستاری به ریاست ومعاونت درمان مجتمع

4.استقرار محورهای اعتبار بخشی مرتبط با واحد پرستاری

5.تدوین واجرای خط مشی های مرتبط با پرستاری

6.همکاری با سایر گروهها وسطوح در مجتمع جهت دستیابی به اهداف سازمانی

7.شرکت فعال در کمیته های بیمارستانی

8.پایش شاخص های کیفیت مراقبت وارائه مستندات مربوطه

9.تنظیم وارائه آمارهای مربوط به نیروی انسانی

10.برنامه ریزی ارتقای فرآیندهای بالینی

11.اموزش وتوانمندسازی نیروی انسانی پرستاری

12.نظارت بر نحوه ارائه خدمت کارکنان پرستاری

13.محاسبه کارکرد واحد پرستاری واعلام به واحد حسابداری

14.تنظیم ضرایب مربوط به پرداخت مبتنی برعملکرد ومحاسبه نمره عملکردی کارکنان پرستاری

15.تدوین سیاستهای برخوردهای تشویق وتنبیه

نام واحد: دفترپرستاری

سوپروایزر بالینی: مسئولیت نظارت مستقیم بر ارائه خدمات تشخیصی، بالینی و مراقبتی را بر عهده دارد.

شرح وظایف:

1.نظارت و کنترل مستمر بر رفتارشغلی کارکنان تحت سرپرستی

2.نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات بالینی و مراقبتی مبتنی بر شواهد و استانداردها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و نظایر آن)

3.بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات و ارائه گزارش

4.ثبت حوادث و وقایع غیر مترقبه و تهیه آمار و ارائه گزارش به مقام مافوق و همکاران در شیفت بعد جهت پیگیری

5.مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری بر طبق عملکرد و رفتارهای شغلی و اخلاقی

6.تهیه و تنظیم گزارش بازدیدها از نظر کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان ارائه دهدگان خدمت و عملکرد واحدهای ذیربط

7.ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر خدمات پرستاری در مورد نیازها و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

8.همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت

9.همکاری با مدیر خدمات پرستاری در تعیین خطی مشی ها ، ارزیابیها، توزیع و انتصاب نیروی انسانی، آموزش و فعالیتهای مرتبط

10.شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده تعیین شده توسط مافوق

11.پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با مرکز با توجه به اختیارات و مسئولیتها

12.مشارکت در شناسایی نیازهای آموزشی کادر پرستاری و ارائه گزارش به مدیرخدمات پرستاری و هماهنگی با سوپروایزر آموزرشی جهت آموزش

13مدیریت برخی از داروهای خاص از جمله داروهای مخدر در طول شیفت برحسب خطی مشی بیمارستان

14.مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان

اسامی سوپروایزرین :

مرضیه نقدیان(سوپروایزر درمانگاه)(کارشناس پرستاری- سابقه کار:26 سال)

نعیمه خلیقی(سوپروایزر اورژانس و بالین) (کارشناس پرستاری- سابقه کار: 23سال)

صدیقه حیدری نژاد (سوپروایزر بالین)(کارشناس پرستاری -سابقه کار: 24 سال)

مژگان حیدری (سوپروایزر بالین) ( کارشناس پرستاری -سابقه کار: 21 سال)

حسن نیکخو (سوپروایزر بالین)( (کارشناس پرستاری سابقه کار 26: سال) سودابه کامران (سوپروایزر بالین)( (کارشناس پرستاری- سابقه کار 17 سال)

آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400