ریاسـت

دکتر علی فقیه حبیبـی

متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

مسیر دستیابی: طبقه اول

تلفن: 33238308 داخلی 250

نمابر: 33227409

پست الکترونیک: Dr.faghih.habibi@gmail.com


 
----------------------------------------------------------------------------------------

مدیریت

 

حسن محمدی کجیدی

مسیر دستیابی: طبقه اول

تلفن: 33238308 داخلی 209

نمابر: 33227409

پست الکترونیک: 
----------------------------------------------------------------------------------------

مدیر پرستاری

مریم حسین زاده
 
مسیر دستیابی: طبقه اول
 
تلفن :33238308 داخلی 224

نمابر: 33227409

پست الکترونیک: Hosseinzadeh215@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

رئیس امور اداری

فرزاد نژاد مقـدم

مسیر دستیابی: طبقه اول

تلفن: 33238308 داخلی 209

نمابر: 33227409

پست الکترونیک: farzadnaghad@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------

رئیس حسابداری

علیرضا غلامی

مسیر دستیابی: ساختمان حسابداری

تلفن: 33238308 داخلی 281

نمابر: 33227409

 

پست الکترونیک: Herm_2012@yahoo.com

 
 
آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400