ریاسـت

دکتر علی فقیه حبیبـی

متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

مسیر دستیابی: طبقه اول

تلفن: 33238308 داخلی 250

نمابر: 33227409

پست الکترونیک: Dr.faghih.habibi@gmail.com


 
----------------------------------------------------------------------------------------

مدیریت

 محمد حسین مهدوی سالک

مسیر دستیابی: طبقه اول

تلفن: 33238308 داخلی 209

نمابر: 33227409

پست الکترونیک: mhmsalek@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------

مدیر پرستاری

مریم حسین زاده
مسیر دستیابی: طبقه اول
تلفن :33238308 داخلی 224

نمابر: 33227409

پست الکترونیک: Hosseinzadeh215@gmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

رئیس امور اداری

فرزاد نژاد مقـدم

مسیر دستیابی: طبقه اول

تلفن: 33238308 داخلی 209

نمابر: 33227409

پست الکترونیک: farzadnaghad@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------

رئیس حسابداری

علیرضا غلامی

مسیر دستیابی: ساختمان حسابداری

تلفن: 33238308 داخلی 281

نمابر: 33227409

 

پست الکترونیک: Herm_2012@yahoo.com