نمودار

چارت بحران پاییز 98 

چارت آتش نشانی 

رنگ جلیقه و شرح وظایف اعضاء در زمان بحران 

سامانه هشدار اولیه 

کد های اورژانس بیمارستانی ( Hospital Emergency Code ) 

لیست تلفن های سازمان های مرتبط با مدیریت بحران 

 

 

 شرح وظایف

شرح وظایف اعضاء بحران 

شرح وظایف اعضا و رابطین تیم آتش نشانی 

شرح وظایف 

 

 پمفلت

آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی-زلزله 

آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی-سیل 

آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی-شناخت مخاطرات 

پمفلت آموزشی زلزله 

پمفلت مقابله در برابر آتش سوزی 

 

کتاب 

ابزار ارزیابی (نقشه خطر) 

ابزارهای ملی ارزیابی سلامت و حوادث و بلایا (ویرایش دوم) 

 ارزیابی خطر بلایا در بیمارستان

 آمادگی بیمارستانی در حوادث و بلایا برنامه کشوری

انواع روشهای تخلیه در بحران 

بسته آموزشی و اطلاعاتی چالش های چهارشنبه سوری 

تخلیه اضطراری بیمارستان 

تریاژ بیمارستانی در بلایا و حوادث با مصدومین انبوه 

مدیریت بحران 

واژه شناسی کاهش خطر بلایا 

آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400