نام واحد: مراقبت در منزل(Home care)

مسئول واحد: جنت سلیمان کامران

شماره تماس: 275  

ایمیل:solmazkamran@yahoo.com 

مراقبت درمنزل(Home care) چیست؟

عبارت است از ارائه خدمات بهداشتی درمانی در محل زندگی بیماران ، که در این سیستم بیمار تحت نظارت پزشک و پرستار در محل زندگی خود از خدمات بهره مند می شود.

اهداف:

1. تداوم و هماهنگی در ارائه مراقبت از بیمار پس از ترخیص از بیمارستان

2. مراقبت ایمن و به صرفه در منزل در راستای کاهش زمان بستری در بیمارستانها و مراکز درمانی

3. کاهش هزینه های درمانی مراقبتی

4. کاهش دوران نقاهت

5. کنترل و کاهش عفونتهای بیمارستانی

6. توانبخشی و بهبود کیفیت خدمات پرستاری

7. افزایش رضایتمندی بیماران و خانواده ها

شرح وظایف:

1. برنامه ریزی جهت آشناسازی بیماران بستری و خانواده آنان با امکانات و مزایای مراقبت در منزل

2. آشناسازی تمامی کادر درمانی با فرایندهای ارائه خدمات و مراقبتهای پرستاری در منزل

3. برگزاری جلسات هماهنگی در سطح بیمارستان و بخشهای درمانی جهت توسطه مراقبت در منزل

4. کمک به شناسایی بیماران بستری واجد شرایط و خانواده آنان

5. بررسی سطح نیاز بیماران به مراقبت در منزل و تایید برنامه های درمانی و مراقبتی

6. شناسایی مراکز فعال در سطح منطقه و شهرستان

7. همکاری با مدیریت بیمارستان جهت انتخاب یک یا چند مرکز جهت عقد قرداد با بیمارستان

8. هماهنگی با نمایندگان مراکز طرف قرداد جهت معرفی بیماران

9. تبیین فرآیند معرفی بیمار جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل از بخش تا مرکز و منزل

10. دریافت معرفی نامه های صادره از بخشهای درمانی در مورد نیاز به مراقبت در منزل بیماران، قبل و در هنگام ترخیص

11. معرفی بیمار به مراکز مراقبت در منزل طرف قرداد

12. نظارت بر قرداد اولیه فی ما بین مرکز و بیمار

13. رضایت سنجی از بیماران معرفی شده به مراکز طرف قرداد و خانواده آنان و ارائه گزارش به مسئولین بیمارستان و نهادهای نظارتی

14. پیگیری فعال دریافت گزارشات از بیماران معرفی شده و خانواده آنان

15. دریافت شکایات بیماران و خانواده آنان و ارجاع به نهادهای نظارتی در صورت لزوم

16. جمع آوری اطلاعات مربوط به مراقبت از بیماران در منزل و ارائه به نهادهای مسئول

17. همکاری و هماهنگی با کارشناس مراقبت در منزل مدیریت پرستاری دانشگاه

 
آخرین بروز رسانی : 20 شهریور 1400