نام و نام خانوادگی

هدیه رمضانی

سمت

مسئول تغذیه

تلفن داخلی

249

تلفن مستقیم

33225242

تحصیلات

کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی

سوابق

9 سال

 

شرح وظایف واحد تغذیه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین(ع) رشت 

-طراحی لیست غذایی و انتخاب محصولات غذایی براساس نیاز درمانی بیماران

-آگاهی، تسلط کامل و بکارگیری استانداردهای اعتباربخشی ، استانداردها و فرآیندهای خدمات غذایی و سایر دستورالعملهای ذیربط 

-مدیریت و نظارت بر رعایت استانداردها و مفاد قراردادهای غذا توسط پیمانکار 

-شرکت در دوره های آموزشی به منظور روزآمد کردن دانش و مهارتهای موردنیاز 

-هماهنگی با دفتر حاکمیت بالینی، سوپروایزر و رابطین آموزشی بیمارستان جهت اخذ مجوزهای مربوطه در برگزاری دوره های آموزشی 

-نظارت بر مراحل مختلف فرایند از قبیل تهیه ، دریافت و خرید مواد غذایی، انتقال ، انبارسازی، آماده سازی محلول گاواژ، طبخ، نگهداری غذای آماده و توزیع غذا و میان وعده ها 

 -تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد تغذیه در راستای برنامه استراتژیک بیمارستان  

-رضایت سنجی بیماران بستری و کارکنان از خدمات مدیریت غذایی و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقا کیفیت خدمات  

-جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های واحد تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی 

-سرپرستی و نظارت بر تامین تجهیزات و تدارکات مورد نیاز مدیریت تحت سرپرستی و انعکاس به مقام مافوق  

-ارائه گزارش عملکرد شش ماهه به واحد تغذیه معاونت درمان دانشگاه ذیربط، پیگیری مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها  

-برنامه ریزی و آموزش تغذیه به کارکنان و بیماران بخش ها  

-ارائه مشاور تغذیه و رژیم درمانی به مراجعه کنندگان در درمانگاه 

-هماهنگی و پایش برنامه های آموزشی و سنجش اثربخشی انها در کلیه کارکنان 

-هماهنگی و پایش اجرای استانداردها برای غربالگری، پایش و ارزشیابی، ملاحظات غذا و حمایتهای تغذیه ای 

آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400